ผู้ให้การสนับสนุน


SUT

Silver Class

Xtra Gold

Gold

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Gold

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver + Gold

Xtra Silver

Gold

Silver Class

Xtra Silver

Gold

Xtra Gold

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Xtra Silver

Silver Class

Silver Class

Standard

สิทธิประโยชน์

# สิทธิประโยชน์ วงเงินสนับสนุน (บาท)
Xtra
Platinum
(>100,000)
Platinum
(100,000)
Xtra
Gold
(50,000)
Gold
(30,000)
Xtra
Silver
(20,000)
Silver
(10,000)
Normal
(5,000)
1. ลงโฆษณาผู้สนับสนุน และ Banner Link ในหน้า Website ทันทีที่ได้รับ การสนับสนุน
2. ติด Banner ผู้สนับสนุน ในพื้นที่ที่จัดงาน การประชุมวิชาการฯ
3. ติด Banner ผู้สนับสนุน บนเวทีในวันเปิด การประชุมวิชาการฯ
4. ให้พื้นที่ในการจัดงาน แสดงสินค้า ขนาด 2x2 เมตร และ
4.1) เข้าร่วมงาน ฟรีจำนวนไม่เกิน 2 ท่าน พร้อมห้องพักและอาหารฟรี ตลอดงาน (1 ห้องพักคู่)
4.2) เข้าร่วมงาน ฟรีจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน พร้อมห้องพักและอาหารฟรี ตลอดงาน (2 ห้องพักคู่)
5. ให้พื้นที่ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือรวบรวมบทคัดย่อ ขนาด A5
5.1) ปกหลัง ขนาดเต็มหน้า A5กระดาษ จัดพิมพ์สี ***
5.2) หน้าใน ขนาดเต็มหน้ากระดาษ A5 จัดพิมพ์สี
5.3) หน้าใน ขนาดเต็มหน้ากระดาษ A5 จัดพิมพ์ขาวดำ
5.4) หน้าใน ขนาดครึ่งหน้ากระดาษ A5 จัดพิมพ์ขาวดำ
5.5) หน้าใน ขนาดหนึ่งในสี่หน้ากระดาษ A5 จัดพิมพ์ขาวดำ
5.6) หน้าใน ขนาดหนึ่งในแปดหน้ากระดาษ A5 จัดพิมพ์ขาวดำ
6. นำเสนอประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
7. ลง Logo ที่เสื้อของคณะทำงาน
โทรศัพท์: 044-224252, 044-224574 Email : supakit@sut.ac.th, pornprom@sut.ac.th