คณะกรรมการจัดงาน

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.      รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ เป็น ประธาน
2.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล เป็น รองประธาน
3.      รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์  ขำพิศ เป็น กรรมการ
4.      รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์ เป็น กรรมการ
5.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  สุลักษณ์ เป็น กรรมการ
6.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข เป็น กรรมการ
7.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์ เป็น กรรมการ
8.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ เป็น กรรมการ
9.      อาจารย์ ดร.ธีทัต  ดลวิชัย เป็น กรรมการ
10.  อาจารย์ ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์ เป็น กรรมการ
11.  อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ เป็น กรรมการ
12.  อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน์ เป็น กรรมการ
13.  อาจารย์ ดร.กระวี  ตรีอำนรรค เป็น กรรมการ
14.  อาจารย์ โศรฎา  แข็งการ เป็น กรรมการ
15.  อาจารย์ พรพรม  บุญพรม เป็น กรรมการ
16.  อาจารย์ วิทูรย์  เห็มสุวรรณ เป็น กรรมการ
17.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็น กรรมการและเลขานุการ
18.  อาจารย์ ดร.เอกรงค์  สุขจิต เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19.  นางอาภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
20.  นางสาวจริยาพร  ศรีวิไลลักษณ์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
21.   นางสาวสายฝน  สิบพลกรัง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ