กำหนการ

 

เริ่มเปิดรับบทคัดย่อ

15 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558

ขยายถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

22 กุมภาพันธ์ 2558

เลื่อนเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ : เนื่องจากกำหนดการจัดประชุมในครั้งนี้ 
ถูกเลื่อนจากปกติเดิมในช่วงปลายเดือนตุลาคม มาเป็นต้นเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้นักวิจัยหลายท่านไม่ทราบข้อมูลการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมเพิ่มเติม สามารถส่งบทความฉบับเต็มได้ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2558 โดยต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทางคณะผู้จัดงาน
(me-sut@sut.ac.th, 06-1189-0770 ปิยกานต์ )  เป็นรายกรณีไป

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

15 เมษายน 2558

ขยายถึง 30 เมษายน 2558

ประกาศบทความพิจารณาบทความฉบับเต็ม

15 พฤษภาคม 2558

25 พฤษภาคม 2558

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

31 พฤษภาคม 2558

วันสุดท้ายลงทะเบียนล่วงหน้า
(สำหรับผู้นำเสนอบทความ)

22 พฤษภาคม 2558

31 พฤษภาคม 2558

วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้า
(สำหรับผู้นำเสนอบทความ)

1 มิถุนายน 2558

5 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายลงทะเบียนผู้ร่วมฟัง
(สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
2 กรกฎาคม 2558
วันสุดท้ายลงทะเบียนคณาจารย์/บุคคลทั่วไป
(ไม่นำเสนอบทความ)
2 กรกฎาคม 2558
วันประชุมนำเสนอผลงาน 1 - 3 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ บทความฉบับสมบูรณ์จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (Thai Society of Mechanical Engineers (TSME))

แผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งบทความ

แผนภาพขั้นตอนการพิจารณาบทความ