คณะกรรมการผู้พิจารณาบทความ

ที่ กลุ่มบทความ คณะกรรมการผู้พิจารณาบทความ
1 Applied Mechanics, Material and Maunfacturing: AMM รศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
2 Aerospace and Marine Engineering: AME นอ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า
3 Biomechanics: BME ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
4 Alternative Energy and Combustion: AEC ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
5 Computation and Simulation Techniques: CST ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
6 Dynamic System, Robotics and Control: DRC ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
7 Energy Technology and Management: ETM ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
8 Thermal System and Fluid Mechanics: TSF ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ