สถานที่จัดงานประชุม

สถานที่จัดงาน โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ เขาใหญ่
ผู้จัดงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ละติจูด 14.54051
ลองติจูด 101.37527
แผนที่