ข้อแนะนำในการส่งผลงาน

บทความวิจัยที่จะส่งเข้าร่วม ต้องมีเนื้อหานำเสนอหลักการหรือแนวคิดริเริ่มในด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการเนื้อหาของบทความวิจัยมีความเชื่อมโยงกับหลักการทางวิชาการ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปผลที่ชัดเจนสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ บทความที่ส่งสามารถเขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยส่งเป็นบทความฉบับเต็มความยาว 6-10 หน้ากระดาษ A4 ตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อรับการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วงเวลาการส่งบทความ และลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา เป็นตามข้อมูลกำหนดการ บทความที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการบรรจุให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้
 
การประชุมวิชาการครั้งนี้เปิดรับบทความวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวม 8 สาขาดังนี้
1. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing: AMM
2. Computational and Simulation Techniques: CST
3. Dynamics Systems, Robotics and Control: DRC
4. Energy Technology and Management: ETM
5. Thermal Systems and Fluid Mechanics: TSF
6. Alternative Energy and Combustion: AEC
7. Aerospace and Marine Engineering: AME
8. Biomechanics: BME
 
รูปแบบบทความ
o รูปแบบบทคัดย่อ-TH (Menett2015_Abstract_TH_A4.doc) (*.pdf)
o รูปแบบบทคัดย่อ-ENG (Menett2015_Abstract_ENG_A4.doc) (*.pdf)
o รูปแบบบทความฉบับเต็ม-TH (Menett2015_Full_Paper_TH.doc) (*.pdf)
o รูปแบบบทความฉบับเต็ม-ENG (Menett2015_Full_Paper_ENG.doc) (*.pdf)