ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 4

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 4

เปิดอบรม 30-31 กรกฎาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี