ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 3

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 3

เปิดอบรม 28-29 พฤษภาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี