ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 2

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 2

เปิดอบรม 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี