ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 1

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่น 1

เปิดอบรม 19-20 ธันวาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี