ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 3

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 3

เปิดอบรม 18-19 มิถุนายน 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี