ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 2

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 2

เปิดอบรม 23-24 เมษายน 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี