ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 5

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 5

เปิดอบรม 20-21 สิงหาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี