ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 4

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 4

เปิดอบรม 9-10 กรกฎาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี