ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 3

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 3

เปิดอบรม 14-15 พฤษภาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี