ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 2

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 2

เปิดอบรม 19-20 มีนาคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี