ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 1

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 1

เปิดอบรม 23-24 มกราคม 2563
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี