ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม การบริหารงานบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMMS)Computerized Maintenance Management System

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม การบริหารงานบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMMS)Computerized Maintenance Management System

อบรม 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี