สมัครอบรบ การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

สมัครอบรบ การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

วันอบรม : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี