สมัครอบรบ การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

สมัครอบรบ การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

วันอบรม : วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี