โครงการฝึกอบรมดิจิทัล (SUT Digital Training) ผ่านระบบออนไลน์

โครงการฝึกอบรมดิจิทัล (SUT Digital Training) ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2560
สถานที่ฝึกอบรม: ฝึกอบรมดิจิทัลผ่านเครือข่ายที่ http://mooc.sut.ac.th