สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ"

สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ"

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา