โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
(อาหาร และ อาหารแปรรูป)
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 26 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- การพัฒนาเครื่องหมายการค้า
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ประกอบการ OTOP ด้าน อาหาร หรือ อาหารแปรรูป
- ได้รับการขึ้นทะเบียน OTOP
*สำหรับท่านใดยังไม่ขึ้นทะเบียน OTOP ให้ไปลงทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ตามอำเภอของท่านก่อนวันสมัครนะค่ะ