สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 (ฟรี!!!)

สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 (ฟรี!!!)

อบรม ณ จังหวัดนครราชสีมา / ชัยภูมิ / บุรีรัมย์ / สุรินทร์
ระว่างวันที่ 15 - 16 และ 19 - 20 มิถุนายน 2560