สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 (ฟรี!!!)

สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 (ฟรี!!!)

อบรม ณ อาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560